Fotovoltaika princip

Princip je jednoduchý. Sluneční paprsky dopadají na solární kolektory a ty vyrábějí stejnosměrný proud. Pomocí malého zařízení–střídače je stejnosměrný proud automaticky přeměněn na střídavý. Stávajícím elektrickým domovním rozvodem se proud vyvede do místní rozvodné sítě.

Trochu vědy :
Fotovoltaika znamená ekologicky čistou výrobu elektrické energie ze slunce. Slunce je obrovský termojaderný reaktor, který dodává Zemi trvale a zdarma obrovské množství energie. Této energie je možné využít pro výrobu ekologicky čisté a levné elektrické energie. V současné době narůstá podíl elektřiny, která je touto technologií vyráběna. Jen plochy střech existujících budov orientované od jihovýchodu k jihozápadu by stačily k tomu, aby se fotovoltaickou technikou vyrobila jedna třetina elektrické energie.

Důvody proč používat solární energii k výrobě elektřiny
  • Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost solárních článků
  • Nízké provozní náklady ( palivo je zdarma )
  • Šetrnost vůči životnímu prostředí.
  • Solární články neprodukují žádné škodliviny ani žádný hluk
  • Modularita – solární články lze libovolně spojovat do různých solárních celků

Princip fotovoltaického jevu

Fotony slunečního záření dopadající na křemíkové solární články vyrážejí svojí energií z krystalické mřížky elektrony, které se stávají volnými a jsou součástí elektrického proudu :

Solární článek je křemíková destička, zpravidla o velikosti 12x12 cm nebo větší. Pro svou činnost využívá tzv. fotovoltaického jevu, jehož podstatou je skutečnost, že na rozhraní dvou materiálů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí a uzavřením obvodu lze získat elektrický proud. Křemík je nejpoužívanějším materiálem pro výrobu solárních článků, je to pevná krystalická látka se strukturou podobnou struktuře diamantu, na rozdíl od něj však křemík absorbuje část slunečního záření a má vlastnosti polovodiče, tj osvětlením dochází k prudkému zvýšení jeho vodivosti. Rozlišují se monokrystalické články, které se skládají z jednoho krystalu křemíku o velikosti víc jak 10 cm a vyrábí se pomalým tažením roztaveného křemíku, a články polykrystalické, které se skládají z většího množství krystalů o velikosti 1 – 100 mm různě orientovaných.

Jeden solární článek dokáže při max. výkonu vytvořit napětí 0,5 V a elektrický proud až 3 A. Významnou vlastností solárních článků je snadnost jejich vzájemného propojení za účelem sestavení větších celků. Tyto celky se nazývají solární moduly nebo také fotovoltaické moduly a představují základní stavební jednotky fotovoltaických systémů. V jednom solárním panelu je běžně 36 článků o výstupním napětí 12 V nebo 72 článků o napětí 24 V. Solární panely mají různé výkony 150, 265...až 335 W. Výkonovou jednotkou panelů je Wattpeak (Wp) neboli tzv. špičkový výkon, což je výkon naměřený za daných podmínek (ozáření 1000W/m2, teplota 25°C). Účinnost solárních panelů je 14 – 20%, životnost cca 30 let.

Velikosti solárních panelů jsou různé dle výrobců, obecně lze říci, že aby byla dobrá manipulovatelnost s panelem při instalaci systému, měla by být plocha panelu menší než 2 m2. Ještě jedna důležitá věc - všechny články či panely dodávají stejnosměrné veličiny, tedy stejnosměrné napětí, stejnosměrný proud.


Fotovoltaická elektrárna

Soubor většího počtu solárních panelů, střídačů, ostatních konstrukčních a podpůrných prvků se nazývá solární elektrárnou. Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se většinou jedná o stejný princip - energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz.

Sluneční elektrárnu si můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly nebo na volném pozemku. Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto 3 základní způsoby:

  • ostrovní systém (samozásobytelný systém bez připojení na elektrorozvodnou síť)
  • připojení na síť samostatnou přípojkou
  • připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.1. Fotovoltaické panely

Nejvíce rozšířené fotovoltaické panely v současné době jsou křemíkové. Rozdílným zpracováním křemíku lze vyrobit monokrystalické, polykrystalické a amorfní fotovoltaické články. V praxi používáme většinou polykrystalické panely. Tento fotovoltaický panel lépe vyrábí elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního záření, které je v ČR převládající. Na plně jížní plochy s dobrým osvitem, zase navrhujeme monokrystalické fv panely.2. Střídač neboli měnič FVE

Ve fotovoltaických panelech je vyroben stejnosměrný proud, který se pro dodávku do sítě musí přeměnit na proud střídavý 230V / 400V, 50Hz. Tato konverze je zabezpečována v takzvaném střídači (měniči čili inventoru). Střídač je v podstatě řídící centrum celého systému a mimo konverze proudu je schopen podávat informace o vyrobené energii a provozních stavech. Střídač zároveň monitoruje a reguluje napájení sítě a v případě jakékoliv poruchy v přenosové soustavě automaticky odpojí solární generátor od sítě. Střídač může být vybavený displejem, který ukazuje aktuální údaje o činnosti systému, okamžitý výkon, napětí, energii vyprodukovanou systémem ve sledovaný den, celkovou vyprodukovanou energii, dobu práce systému, případně poruchu a příčinu poruchy. Střídač musí dodávat co nejvyšší výkon a typy, které nabízíme dosahují max.účinnosti až 98%. Všechny hodnoty lze také zdarma sledovat pomocí internetu v PC, mobilu nebo tabletu. Záruka střídačů se pohybuje v rozmezí 5-20let.

3. elektroměr FVE

Elektroměr vlastní výroby je součástí měniče a měří energii kterou jste si sami vyrobili, za kterou nic neplatíte a navíc si ji můžete bezezbytku spotřebovat.

4. elektroměr přebytkové energie dodané do sítě - FVE

Elektroměr měří energii Vámi dodanou do distribuční sítě. Za každou kWh, která projde tímto elektroměrem účtujete distributorovi nebo svému zvolenému odběrateli 0,30-0,60 Kč / 1 kWh.

FVE 2020 dotace

15.02.2020
Pro rok 2020 stále přijímáme žádosti klientů o návrhy instalací FVE. Za rok 2008-2019 jsme instalovali a připojili k síti více než 500 fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů a provozních budov. Žádosti o připojení včetně administrace, pomoc s dotacemi a připojení k síti jsou pro naše klienty zdarma.


Dotace FVE 2020

15.02.2020
Na rok 2016-2021 je vyhlášena Nová zelená úsporám s podporou i pro fotovoltaické systémy. Podpora může být ve výši 40-60-75-105-155tis. Kč. Výše dotace se určuje podle toho jakou solární elekrárnu si klient nainstaluje. Provádíme zdarma odborné poradenství, vytváříme fv návrhy systémů, doporučíme vhodnost, umístění a velikost elekrárny, vyřizujeme dotace NZÚ. Stačí nás kontaktovat.


Intersolar 2019

15.02.2020
Jako každý rok jsme navštívili veletrh Intersolar v Mnichově. Podrobnosti a fotografie ZDE-INTERSOLAR 2017. V roce 2020 dodáváme a instalujeme také podlahové vytápění Heatflow. Úspora elektrické energie až 50% oproti klasickému elektrokotli. Podrobnosti a informace ZDE. Česká solární s.r.o.


Větrání inVENTer®

15.02.2020
Dodáváme a instalujeme systém větrání s rekuperací inVENTer® s účinností zpětného zisku tepla až 91% . Systém zajistí stále čerstvý vzduch v objektu,odvětrá zdraví škodlivé látky např. z nábytku, nátěrů apod. Zabrání vzniku vlhkostí a plísní. Možno instalovat do nových i stávajících staveb.